ผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดีเลิศ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบนำเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้นักลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ : 28 มิ.ย. 2565 16:35

SITHAI (THB)

1.36

เปลี่ยนแปลง(% เปลี่ยนแปลง)

+0.03(2.26%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

7,541,100

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1.35 / 260,900

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.34 - 1.37

ราคาเปิด

1.35

วันก่อนหน้า

1.33

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.03 - 1.73

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อนโดยมีกําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 181 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 296.7 จากปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 92 ล้านบาท และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.3 หรือ 637 ล้านบาทเป็นจํานวน 7,510 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของทั้งกิจการในประเทศและต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น การส่งออกที่เริ่มฟื้นตัวและได้รับคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจัดงานต่างๆ เริ่มกลับมา ขณะที่ผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายที่ประเทศเวียดนามและอินเดียปรับตัวดีขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการ Covid-19 มากขึ้น ส่งผลให้รายได้ของทั้งกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น

กลุ่มบริษัทมีกําไรขั้นต้นในปี พ.ศ. 2564 จํานวน 927 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 จํานวน 213 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.8 โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ 12.3 ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.4 ในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากผลของการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพแม้ราคาวัตถุดิบจะดีดตัวขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อน

กลุ่มบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2564 จํานวน 157 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรจากการดําเนินงานต่อยอดขาย ร้อยละ 2.1 เทียบกับปีก่อนที่มีขาดทุนจากการดําเนินงาน 44 ล้านบาทหรืออัตราขาดทุนจากการดําเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 0.6

กลุ่มบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย ("EBITDA”) จํานวน 926 ล้านบาท หรือ EBITDA margin ร้อยละ 12.3 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.8 ในปี พ.ศ. 2563 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.3 หรือ 181 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีกําไรต่อหุ้น 0.067 บาทสําหรับปี พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 ที่มีขาดทุนต่อหุ้น 0.034 บาท ดูเอกสารฉบับเต็ม

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด