การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 (ประจำปี พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 (ประจำปี พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด


สิทธิผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
การเปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอวาระ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ดาวน์โหลด
ส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญประจำปี

คลิกที่นี่