ผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดีเลิศ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบนำเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้นักลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ : 03 เม.ย. 2563 16:38

SITHAI (THB)

0.48

เปลี่ยนแปลง(% เปลี่ยนแปลง)

-(-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

112,600

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

0.48 / 84,500

ช่วงราคาระหว่างวัน

0.48 - 0.49

ราคาเปิด

0.48

วันก่อนหน้า

0.48

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.44 - 1.19

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ในปี พ.ศ. 2561 ของกลุ่มบริษัทมียอดขายรวม 9,698 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 121 ล้าน บาท หรือร้อยละ 1.3 อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 14.8 เป็นร้อยละ 13.4 ของยอดขาย โดยมีกำไรสุทธิ
สําหรับปี จํานวน 85 ล้านบาทและส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจํานวน 76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 จํานวน 34 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 79.4 เป็นกำไรต่อหุ้น 0.03 บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้น 0.02 บาท ดูเอกสารฉบับเต็ม

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด