ผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดีเลิศ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบนำเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้นักลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ : 26 ม.ค. 2565 16:35

SITHAI (THB)

1.29

เปลี่ยนแปลง(% เปลี่ยนแปลง)

-(-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,903,800

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1.29 / 2,800

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.27 - 1.30

ราคาเปิด

1.28

วันก่อนหน้า

1.29

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.61 - 1.73

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมในไตรมาส 3/2564 กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2563 โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 25 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 180.6 จากปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 31 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2564 นี้กลุ่มบริษัทมีรายได้จำนวน 1,727 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 หรือ 29 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และงวด 9 เดือนของปี 2564 มีรายได้รวมจำนวน 5,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 หรือ 254 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมของกิจการในประเทศปรับตัวดีขึ้น การส่งออกที่เริ่มฟื้นตัวและได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้กลุ่มบริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ที่มีผลต่อการดำเนินงานในประเทศไทย เวียดนามและอินเดีย

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นในไตรมาส 3/2564 จำนวน 185 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/2563 จำนวน 21 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.8 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 10.7 ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.7 ในไตรมาส 3/2563 และสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 633 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 11.7 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.4 เนื่องจากผลของการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพแม้ราคาวัตถุดิบจะดีดตัวขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อน

กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 3/2564 จำนวน 8 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 0.5 เทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนที่มีขาดทุนจากการดำเนินงาน 18 ล้านบาทหรืออัตราขาดทุนจากการดำเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 1.1 และมีกำไรจากการดำเนินงานสำหรับช่วง 9 เดือนจำนวน 86 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 1.6 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 9 เดือนของปีก่อนที่มีอัตราขาดทุนจากการดำเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 0.5

กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) จำนวน 214 ล้านบาทหรือ EBITDA margin ร้อยละ 12.4 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.5 หรือเพิ่มขึ้น 35 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และสำหรับงวด 9 เดือนปี 2564 มี EBITDA จำนวน 680 ล้านบาท หรือ EBITDA margin ร้อยละ 12.5 ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรต่อหุ้น 0.009 บาทสำหรับไตรมาส 3/2564 และ 0.044 สำหรับงวด 9 เดือน เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/2563 ที่มีขาดทุนต่อหุ้น 0.012 บาท และเพิ่มขึ้นจากงวด 9 เดือนของปีก่อนที่มีขาดทุนต่อหุ้น 0.020 ตามลำดับ ดูเอกสารฉบับเต็ม

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด