ผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดีเลิศ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบนำเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้นักลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ : 20 ก.ย. 2564 16:37

SITHAI (THB)

1.43

เปลี่ยนแปลง(% เปลี่ยนแปลง)

-0.03(-2.05%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

40,137,900

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1.43 / 617,300

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.43 - 1.49

ราคาเปิด

1.45

วันก่อนหน้า

1.46

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.50 - 1.73

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ในไตรมาส 2/2564 กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2563 โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 32 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 155.2 จากปีก่อนซึ่งขาดทุนสุทธิจำนวน 58 ล้านบาท โดยมีรายได้จำนวน 1,840 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 หรือ 293 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จำนวน 3,695 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 หรือ 225 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาพรวมการส่งออกที่ฟื้นตัว และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมของกิจการในประเทศและประเทศเวียดนามเติบโตเพิ่มขึ้น แม้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ของประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงเผชิญกับปัญหาการระบาดระลอกใหม่ก็ตาม ขณะที่สถานการณ์ของประเทศในยุโรปและอเมริกาคลี่คลายมากขึ้นและเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นในไตรมาส 2/2564 จำนวน 203 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2563 จำนวน 74 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.4 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 11.0 ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.3 ในไตรมาส 2/2563 และสำหรับช่วงครึ่งปีแรกมีกำไรขั้นต้นจำนวน 448 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 จากช่วงครึ่งปีแรกของปีก่อน โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 12.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.7 เนื่องจากผลของการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น รวมถึงการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพแม้ราคาวัตถุดิบจะดีดตัวขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อน

กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 2/2564 จำนวน 19 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 1.0 เทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนที่มีขาดทุนจากการดำเนินงาน 40 ล้านบาทหรืออัตราขาดทุนจากการดำเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 2.6 และมีกำไรจากการดำเนินงานสำหรับช่วงครึ่งปีแรกจำนวน 78 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 2.1 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกของปีก่อนที่มีอัตราขาดทุนจากการดำเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 0.2

กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) จำนวน 216 ล้านบาทหรือ EBITDA margin ร้อยละ 11.7 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.1 หรือเพิ่มขึ้น 60 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และสำหรับครึ่งปีแรกมี EBITDA จำนวน 466 ล้านบาท หรือ EBITDA margin ร้อยละ 12.6 ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 11.5 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกของปีก่อน โดยมีกำไรต่อหุ้น 0.012 บาทสำหรับไตรมาส 2/2564 และ 0.035 สำหรับช่วงครึ่งปีแรก เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2563 ที่มีขาดทุนต่อหุ้น 0.021 บาท และเพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรกของปีก่อนที่มีขาดทุนต่อหุ้น 0.008 ตามลำดับ ดูเอกสารฉบับเต็ม

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด