ผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดีเลิศ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบนำเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้นักลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ : 20 ก.พ. 2562 16:35

SITHAI (THB)

1.19

เปลี่ยนแปลง(% เปลี่ยนแปลง)

-(-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

78,800

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1.18 / 191,300

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.19 - 1.20

ราคาเปิด

1.19

วันก่อนหน้า

1.19

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.08 - 1.53

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัทมียอดขายรวมเพิ่มขึ้นนจากปีก่อนร้อยละ 3.1 อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 17.0 เป็นร้อยละ 14.8 ของยอดขาย โดยมีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 73 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 42 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 จำนวน 214 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.5 กำไรต่อหุ้น 0.02 บาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีกำ ไรต่อหุ้น 0.09 บาท โดยมีรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจำที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน (ส่วนหนึ่ง) ในปี พ.ศ. 2560 ได้แก่การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรจำนวน 29 ล้านบาทสำหรับโครงการฝาพลาสติกสำหรับขวดแก้ว และขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 7 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ดูเอกสารฉบับเต็ม

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด