ผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดีเลิศ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบนำเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้นักลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ : 25 ก.ย. 2563 16:39

SITHAI (THB)

0.53

เปลี่ยนแปลง(% เปลี่ยนแปลง)

-(-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

53,400

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

0.52 / 1,100

ช่วงราคาระหว่างวัน

0.51 - 0.53

ราคาเปิด

0.53

วันก่อนหน้า

0.53

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.44 - 0.90

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ผลการดำเนินงานรวมในไตรมาส 2/2563 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2562 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2563 โดยมีรายได้ 1,547 ล้านบาทลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2562 จำนวน 712 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.5 และลดลงจากไตรมาสก่อนจำนวน 376 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.6 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นวงกว้าง อีกทั้งมาตรการการปิดประเทศ การจำกัดการเดินทางเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้รายได้ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมของกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น 129 ล้านบาท ลดลงจำนวน 72 ล้านบาทหรือร้อยละ 35.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2562 และลดลงจากไตรมาสก่อนจำนวน 113 ล้านบาทหรือร้อยละ 46.7 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 8.4 ลดลงจากร้อยละ 8.9 ในไตรมาส 2/2562 และร้อยละ 12.6 ในไตรมาส 1/2563 อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงมาจากยอดขายที่ลดลงทั้งขายในประเทศและส่งออก ทำให้กำลังการผลิตลดลงแม้ต้นทุนด้านบุคลากรจะลดลง แต่ก็มีต้นทุนคงที่อื่นๆที่เกิดขึ้น กลุ่มบริษัทมีขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 40 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนจากการดำเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 2.6 เปรียบเทียบกับขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 45 ล้านบาทในไตรมาส 2/2562 ซึ่งคิดเป็นอัตราขาดทุนจากการดำเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 2.0 และกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 34 ล้านบาทในไตรมาส 1/2563 ซึ่งเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 1.8

กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) จำนวน 156 ล้านบาทหรือ EBITDA margin ร้อยละ 10.1 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 3 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 และลดลงจากไตรมาสก่อนจำนวน 88 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.1 โดยในไตรมาส 2/2563 นี้มีขาดทุนสุทธิจำนวน 64 ล้านบาท ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯขาดทุนจำนวน 58 ล้านบาท โดยมีขาดทุนต่อหุ้น 0.021 บาท ลดลงจากไตรมาส 2/2562 ที่ขาดทุนต่อหุ้น 0.023 บาท ดูเอกสารฉบับเต็ม

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด