ผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดีเลิศ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบนำเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้นักลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ : 09 ก.ค. 2563 16:37

SITHAI (THB)

0.70

เปลี่ยนแปลง(% เปลี่ยนแปลง)

-(-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

489,500

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

0.69 / 21,400

ช่วงราคาระหว่างวัน

0.69 - 0.70

ราคาเปิด

0.70

วันก่อนหน้า

0.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.44 - 1.08

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ผลการดำเนินงานรวมในไตรมาส 1/2563 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2562 แม้ว่าจะมีรายได้ลดลงจากปีก่อน โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้ 1,923 ล้านบาท ลดลงจำนวน 491 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.3 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ต้องมีการสั่งปิดร้านค้า ห้างสรรพสินค้า งดจัดกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการสั่งปิดพื้นที่ต่างๆ ซึ่งกระทบต่อช่องทางในจำหน่าย และการขนส่งสินค้าส่งผลให้รายได้ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมของกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น 242 ล้านบาท ลดลงจำนวน 17 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2562 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 12.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.7 ในไตรมาส 1/2562 อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นมาจากส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมเป็นหลัก เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักลดลง การปรับสัดส่วนการขายของกลุ่มสินค้า (Product portfolio) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากการปรับโครงสร้างองค์กรในปีก่อน และการคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 34 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 1.8 เปรียบเทียบกับกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 25 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 1.0

กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) จำนวน 244 ล้านบาทหรือ EBITDA margin ร้อยละ 12.7 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.1 โดยในไตรมาส 1/2563 นี้มีกำไรสุทธิจำนวน 38 ล้านบาท ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯกำไรจำนวน 36 ล้านบาท โดยมีกำไรต่อหุ้น 0.013 บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2562 ซึ่งเป็นกำไรต่อหุ้น 0.004 บาท ดูเอกสารฉบับเต็ม

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด