การถือหุ้นของกรรมการบริษัท

การถือหุ้นของกรรมการบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2564
จำนวนหุ้น
%
นายสนั่น  อังอุบลกุล 480,823,510 17.74
นายเอ้งฮัก  นนทิการ 59,000 0.00
นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 0 0.00
นางสิริพร  ไศละสูต 0 0.00
นายศุภโชค  เลี่ยมแก้ว 0 0.00
นายณพล  เลิศสุมิตรกุล 0 0.00
นายไชยวัฒน์  กุลภัทรวาณิชย์ 0 0.00
รวมจำนวนหุ้นของกรรมการบริษัท 480,882,510 17.74
จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,709,904,800 100.00