ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2563
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
5,272
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
71.62
อันดับ
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/03/2563
จำนวนหุ้น
% หุ้น
1 นายสนั่น อังอุบลกุล (ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ) 440,823,510 16.27
2 นางมยุรี  ศิริวัจนางกูร 163,073,490 6.02
3 นางศรีสุดา  เลิศสุมิตรกุล 150,000,000 5.54
4 นายประทีป  ตั้งมติธรรม 146,174,500 5.39
5 นายไพวรรณ  ชาติพิทักษ์ 118,400,000 4.37
6 นายสมยศ  เลิศสุมิตรกุล 104,250,000 3.85
7 นายสมเกียรติ  เลิศสุมิตรกุล 103,500,000 3.82
8 นางสาวบุญนภา  เลิศสุมิตรกุล 80,000,000 2.95
9 นายสมบัติ  เลิศสุมิตรกุล 78,400,000 2.89
10 นางสาวมิตดา  เลิศสุมิตรกุล 70,279,920 2.59
  รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 1,454,901,420 53.69
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,709,904,800 100.00