ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2563
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
5,272
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
71.62
อันดับ
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2564
จำนวนหุ้น
% หุ้น
1 นายสนั่น อังอุบลกุล (ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ) 480,823,510 17.74
2 นางมยุรี ศิริวัจนางกูร 180,052,090 6.64
3 นายประทีป ตั้งมติธรรม 155,766,800 5.75
4 นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล 150,000,000 5.54
5 นายสมยศ เลิศสุมิตรกุล 105,750,000 3.90
6 นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์ 105,544,300 3.89
7 นายสมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล 103,500,000 3.82
8 นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล 80,000,000 2.95
9 นายสมบัติ  เลิศสุมิตรกุล 78,400,000 2.89
10 นางสาวมิตดา  เลิศสุมิตรกุล 70,500,920 2.60
  รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 1,510,337,620 55.73
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,709,904,800 100.00