ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น

งวดผลการดำเนินงาน  อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)  วันที่จ่าย 
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 งดจ่ายเงินปันผล - - -
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 0.05 0.05 99.43 21 พฤษภาคม 2562
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 0.05 0.05 107.60 21 พฤษภาคม 2561
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 0.10 0.15 66.77 22 พฤษภาคม 2560
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 0.10 0.16 60.94 26 พฤษภาคม 2559
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 0.10 0.15 65.86 27 พฤษภาคม 2558
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556 0.10 0.16 63.95 27 พฤษภาคม 2557
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555 0.11 0.17 64.89 23 พฤษภาคม 2556
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2554 0.075 0.12 64.36 24 พฤษภาคม 2555
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2553 0.06 0.10 58.13 25 พฤษภาคม 2554
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552 0.035 0.04 88.53 26 พฤษภาคม 2553
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2551 0.035 0.04 95.69 27 พฤษภาคม 2552
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2550 0.05 0.07 76.89 27 พฤษภาคม 2551

* จำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนข้างต้นเท่ากับ 2,709,904,800 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปี 2557