สารจากประธานกรรมการ

ปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โลกต้องเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างรุนแรงทั่วโลก ประเทศต่างๆ พยายามควบคุมการแพร่กระจายของโรค เช่น การสั่งหยุดกิจการชั่วคราวของสถานประกอบการหรือสถานที่ซึ่งอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคได้ง่าย การจำกัดการเดินทาง และมาตรการอื่นๆ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการอุปโภค บริโภคของประชาชน ธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง กลุ่มบริษัทศรีไทยฯก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ปรับตัวเพื่อรับมือวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยชะลอการลงทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ลดจำนวนสินค้าคงเหลือลงเท่าที่จำเป็น เร่งรัดการเก็บหนี้ลูกหนี้การค้าเพื่อเพิ่มเงินฝากในธนาคารของบริษัทฯ และเตรียมรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจที่อาจรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากการระบาดของโรคโควิด-19 ยืดเยื้อออกไป ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น บริษัทฯพยายามรักษาเสถียรภาพทางการเงินด้วยการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ในระดับต่ำซึ่งเท่ากับ 0.5 เท่า ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากการปรับโครงสร้างทางการเงินที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานและผู้มาติดต่อธุรกิจ โดยการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับมือโควิด-19 ทำหน้าที่บังคับใช้มาตรการดูแลสุขอนามัยภายในที่ทำการของบริษัทฯ และให้คำแนะนำแก่พนักงานในการปฎิบัติตนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทฯได้ลดจำนวนพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณการผลิตและการดำเนินธุรกิจ เปิดโอกาสให้พนักงานเกษียณอายุก่อนกำหนด รับพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความจำเป็นของสักษณะงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รับผู้บริหารที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยยกระดับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและรับวิศวกรที่มีความสามารถสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในโรงงาน

ในด้านการลดต้นทุน บริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารห่วงโซ่อุปทานโดยรับผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เพื่อลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจในขั้นตอนต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานลง

นอกจากนั้น บริษัทฯได้โอนสายการผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีนและการจำหน่ายสินค้าแบบค้าส่งและส่งออกของสายธุรกิจเครื่องใช้ในครัวเรือนของบริษัทฯไปให้บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้ดำเนินธุรกิจแทนบริษัทฯ เพื่อรวมศูนย์ฐานการผลิตหลักของสายธุรกิจผลิตภัณฑ์เมลามีนในประเทศไทยอยู่ภายใต้บริษัทเดียว ลดความซ้ำซ้อนของการบริหารงานและเพื่อทำให้โครงสร้างการบริหารงานมีความกระชับ คล่องตัว รวดเร็ว ลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเพื่อทำให้การบริหารทรัพย์สิน กระแสเงินสด การประเมินผลและวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม

ด้านสายธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมและสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม บริษัทฯได้ปรับตัวโดยทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบรอบด้านทางธุรกิจเพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและติดตามผลอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเพื่อกำหนดการสั่งซื้อวัตถุดิบ การผลิตและการจัดเก็บให้สอดคล้องกับความต้องการสินค้าและการส่งมอบ แม้ยอดขายกลุ่มสินค้าพาเลท แบตเตอรี่ และถังสีจะลดลง สินค้าในกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการบริหารจัดการที่ดีขึ้นจากการปรับกระบวนการผลิต การควบคุมและลดค่าใช้จ่ายรวมถึงกำลังคน ทำให้อัตราการทำกำไรดีขึ้น

ในปี พ.ศ. 2563 นี้ บริษัทฯได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC Recertification) ซึ่งได้รับการต่ออายุอีก 3 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2566 พร้อมกับการได้รับรางวัล CG ระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาวเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึงความยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการบนพื้นฐานของหลักจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสและเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

กล่าวโดยสรุป แม้ว่าบริษัทฯจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด-19 ที่ทำให้ยอดขายและกำลังการผลิตลดลง แต่ด้วยการปรับแผนกลยุทธ์และการดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทฯสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้น โดยควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ผลประกอบการดีขึ้น บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยรับผู้บริหารและวิศวกรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการพัฒนาทักษะและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นพร้อมกับการฉีดวัคซีนที่ได้เริ่มดำเนินการในภูมิภาคต่างๆ ของโลกแล้ว จึงคาดว่าผลประกอบการของบริษัทฯในปี พ.ศ. 2564 จะปรับตัวดีขึ้นพร้อมกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมั่นคง และบริษัทฯกำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเสริมศักยภาพและการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทศรีไทยฯมาโดยตลอด ผมเชื่อมั่นว่า ปี พ.ศ. 2564 จะเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความท้าทายและเราจะก้าวย่างอย่างมั่นคงจากการปรับตัวและดำเนินการอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยรอบตัวต่างๆ

นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ