ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)
31 มีนาคม 2563
30 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
31 ธันวาคม 2563
31 มีนาคม 2564
สินทรัพย์          
สินทรัพย์หมุนเวียน          
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น 312 439 567 583 718
ลูกหนี้การค้า 1,813 1,388 1,334 1,330 1,541
สินค้าคงเหลือ 1,168 1,076 939 860 906
อื่น ๆ 221 232 196 174 129
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,514 3,135 3,036 2,947 3,294
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนระยะยาว 328 316 303 323 313
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 4,483 4,345 4,276 4,125 4,082
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าความนิยม 28 26 25 24 23
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 226 218 219 210 212
อื่น ๆ 28 27 30 30 26
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,093 4,932 4,853 4,712 4,656
รวมสินทรัพย์ 8,607 8,067 7,889 7,659 7,950
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          
หนี้สินหมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะสั้น และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,176 2,060 2,000 1,956 1,901
เจ้าหนี้การค้า 989 741 736 798 995
อื่น ๆ 386 379 335 279 328
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,551 3,180 3,071 3,033 3,224
หนี้สินไม่หมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะยาว 581 561 495 424 393
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 420 387 386 361 364
อื่น ๆ 56 52 49 48 59
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,057 1,000 930 833 816
รวมหนี้สิน 4,608 4,180 4,001 3,866 4,040
ส่วนของผู้ถือหุ้น          
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย 264 264 264 266 266
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 1,102 1,044 1,013 973 1,034
อื่น ๆ (331) (377) (341) (395) (343)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,745 3,641 3,646 3,554 3,667
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 254 246 242 239 243
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,999 3,887 3,888 3,793 3,910
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,607 8,067 7,889 7,659 7,950
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท)
ไตรมาส 1 2563
ไตรมาส 2 2563
ไตรมาส 3 2563
ไตรมาส 4 2563
ไตรมาส 1 2564
รายได้          
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 1,558 1,263 1,339 1,349 1,500
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 305 206 283 318 313
    รายได้จากสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ 60 78 76 38 42
รวมรายได้ 1,923 1,547 1,698 1,705 1,855
กำไรขั้นต้น 242 129 164 179 245
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (208) (171) (180) (199) (186)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 34 (42) (16) (20) 59
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 249 151 172 173 258
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี 38 (63) (35) (40) 68
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 36 (58) (31) (39) 63
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.013 (0.021) (0.012) (0.013) 0.023
งบกระแสเงินสดรวม (ล้านบาท)
ไตรมาส 1
2563
ไตรมาส 2
2563
ไตรมาส 3
2563
ไตรมาส 4
2563
ไตรมาส 1
2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 213 317 358 176 297
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (65) (65) (79) (75) (43)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (112) (134) (140) (108) (104)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 312 439 567 583 718

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท) 31 ธันวาคม 31 มีนาคม

2564
2560
2561
2562
2563
สินทรัพย์        
สินทรัพย์หมุนเวียน        
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น 290 380 321 583 718
ลูกหนี้การค้า 2,205 2,072 1,737 1,330 1,541
สินค้าคงเหลือ 1,673 1,772 1,177 860 906
อื่น ๆ 154 208 153 174 129
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,322 4,432 3,388 2,947 3,294
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนระยะยาว 412 391 352 323 313
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 5,764 5,176 4,442 4,125 4,082
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าความนิยม 42 38 29 24 23
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 155 171 231 210 212
อื่น ๆ 31 31 30 30 26
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,404 5,807 5,084 4,712 4,656
รวมสินทรัพย์ 10,726 10,239 8,472 7,659 7,950
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          
หนี้สินหมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะสั้น และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,723 2,862 2,217 1,956 1,901
เจ้าหนี้การค้า 1,010 1,022 916 798 995
อื่น ๆ 290 362 339 279 328
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,023 4,246 3,472 3,033 3,224
หนี้สินไม่หมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะยาว 1,770 1,166 633 424 393
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 384 402 414 361 364
อื่น ๆ 1 0 7 48 59
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,155 1,568 1,054 833 816
รวมหนี้สิน 6,178 5,814 4,526 3,866 4,040
ส่วนของผู้ถือหุ้น          
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 257 264 264 266 266
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 1,515 1,443 1,093 973 1,034
อื่น ๆ (192) (244) (371) (395) (343)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 4,290 4,173 3,696 3,554 3,667
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 258 252 250 239 243
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,548 4,425 3,946 3,793 3,910
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,726 10,239 8,472 7,659 7,950
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท) 12 เดือน 3 เดือน

2564
2560
(ปรับปรุงใหม่)
2561
(ปรับปรุงใหม่)
2562
2563
รายได้        
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 7,291 7,410 7,024 5,509 1,500
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 1,902 1,961 1,605 1,112 313
    รายได้จากสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ 233 191 217 252 42
รวมรายได้ 9,426 9,562 8,846 6,873 1,855
กำไรขั้นต้น 1,248 1,143 764 714 245
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,128) (1,029) (968) (758) (186)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 120 114 (204) (44) 59
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 1,052 1,040 639 745 258
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี 73 85 (212) (100) 68
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 42 76 (215) (92) 63
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.03 (0.08) (0.03) 0.02
งบกระแสเงินสดรวม (ล้านบาท) 12 เดือน 3 เดือน

2564
2560
2561
2562
2563
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 956 947 1,330 1,064 297
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (438) (168) (120) (284) (43)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (461) (621) (1,301) (494) (104)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 290 375 321 583 718