ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

โครงสร้างรายได้

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)

กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ล้านบาท)

กำไรต่อหุ้น (บาท)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)
30 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
31 ธันวาคม 2562
31 มีนาคม 2563
30 มิถุนายน 2563
สินทรัพย์          
สินทรัพย์หมุนเวียน          
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น 281 333 321 312 439
ลูกหนี้การค้า 2,091 1,849 1,737 1,813 1,388
สินค้าคงเหลือ 1,550 1,445 1,177 1,168 1,076
อื่น ๆ 197 185 153 221 232
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,119 3,812 3,388 3,514 3,135
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนระยะยาว 361 358 352 328 316
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 4,785 4,633 4,442 4,483 4,345
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าความนิยม 34 32 29 28 26
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 180 180 231 226 218
อื่น ๆ 38 33 30 28 27
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,398 5,236 5,084 5,093 4,932
รวมสินทรัพย์ 9,517 9,048 8,472 8,607 8,067
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          
หนี้สินหมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะสั้น และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,689 2,444 2,217 2,176 2,060
เจ้าหนี้การค้า 927 861 916 989 741
อื่น ๆ 430 473 339 386 379
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,046 3,778 3,472 3,551 3,180
หนี้สินไม่หมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะยาว 864 723 633 581 561
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 462 466 414 420 387
อื่น ๆ 1 1 7 56 52
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,327 1,190 1,054 1,057 1,000
รวมหนี้สิน 5,373 4,968 4,526 4,608 4,180
ส่วนของผู้ถือหุ้น          
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย 264 264 264 264 264
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 1,255 1,203 1,093 1,102 1,044
อื่น ๆ (328) (346) (371) (331) (377)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,901 3,831 3,696 3,745 3,641
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 243 249 250 254 246
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,144 4,080 3,946 3,999 3,887
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,517 9,048 8,472 8,607 8,067
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท)
ไตรมาส 2 2562
ไตรมาส 3 2562
ไตรมาส 4 2562
ไตรมาส 1 2563
ไตรมาส 2 2563
รายได้          
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 1,862 1,656 1,594 1,558 1,263
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 357 349 415 305 206
    รายได้จากสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ 40 47 112 60 78
รวมรายได้ 2,259 2,052 2,121 1,923 1,547
กำไรขั้นต้น 201 193 111 242 129
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (255) (233) (246) (208) (171)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (54) (40) (135) 34 (42)
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 157 179 59 249 151
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (65) (47) (110) 38 (63)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (64) (52) (110) 36 (58)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.023) (0.019) (0.041) 0.013 (0.021)
งบกระแสเงินสดรวม (ล้านบาท)
ไตรมาส 2 2562
ไตรมาส 3 2562
ไตรมาส 4 2562
ไตรมาส 1 2563
ไตรมาส 2 2563
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 467 425 329 213 317
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (9) (24) (24) (65) (65)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (413) (388) (322) (112) (134)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 275 333 321 312 439

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท) 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน

2563
2559
2560
2561
2562
สินทรัพย์      
สินทรัพย์หมุนเวียน      
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น 302 290 380 321 439
ลูกหนี้การค้า 2,007 2,205 2,072 1,737 1,388
สินค้าคงเหลือ 1,802 1,673 1,772 1,177 1,076
อื่น ๆ 251 154 208 153 232
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,362 4,322 4,432 3,388 3,135
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนระยะยาว 407 412 391 352 316
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 6,301 5,764 5,176 4,442 4,345
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าความนิยม 47 42 38 29 26
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 119 155 171 231 218
อื่น ๆ 68 31 31 30 27
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,942 6,404 5,807 5,084 4,932
รวมสินทรัพย์ 11,304 10,726 10,239 8,472 8,067
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          
หนี้สินหมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะสั้น และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,446 2,723 2,862 2,217 2,060
เจ้าหนี้การค้า 851 1,010 1,022 916 741
อื่น ๆ 351 290 362 339 379
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,648 4,023 4,246 3,472 3,180
หนี้สินไม่หมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะยาว 2,345 1,770 1,166 633 561
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 377 384 402 414 387
อื่น ๆ 1 1 0 7 52
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,723 2,155 1,568 1,054 1,000
รวมหนี้สิน 6,371 6,178 5,814 4,526 4,180
ส่วนของผู้ถือหุ้น          
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 250 257 264 264 264
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 1,755 1,515 1,443 1,093 1,044
อื่น ๆ (21) (192) (244) (371) (377)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 4,694 4,290 4,173 3,696 3,641
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 239 258 252 250 246
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,933 4,548 4,425 3,946 3,887
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,304 10,726 10,239 8,472 8,067
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท) 12 เดือน 6 เดือน

2563
2559
2560
(ปรับปรุงใหม่)
2561
(ปรับปรุงใหม่)
2562
รายได้      
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 6,763 7,291 7,410 7,024 2,821
    รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 2,175 1,902 1,961 1,605 511
    รายได้จากสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ 347 233 191 217 138
รวมรายได้ 9,285 9,426 9,562 8,846 3,470
กำไรขั้นต้น 1,578 1,248 1,143 764 371
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,288) (1,128) (1,029) (968) (379)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 290 120 114 (204) (8)
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 1,244 1,052 1,040 639 400
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี 264 73 85 (212) (25)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 256 42 76 (215) (22)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.02 0.03 (0.08) (0.008)
งบกระแสเงินสดรวม (ล้านบาท) 12 เดือน 6 เดือน

2563
2559
2560
2561
2562
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 547 956 947 1,330 530
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,013) (438) (168) (120) (130)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 87 (461) (621) (1,301) (246)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 272 290 375 321 439