แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

แบบ 56-1 ประจำปี 2563

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

แบบ 56-1 ประจำปี 2556