ข้อมูลกิจการ

(1) ทำการผลิตเพื่อขาย ซึ่งภาชนะ ถ้วยชาม ที่ทำจากพลาสติก เมลามีน โลหะ และวัสดุอื่นทุกชนิด เครื่องแก้ว รวมทั้งเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง เครื่องครัว เครื่องใช้สำนักงาน และชิ้นส่วนอุปกรณ์ดังกล่าวที่ทำจากวัสดุทุกชนิด ยกเว้นการผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถม และเครื่องทองลงหิน

(2) ทำการผลิตเพื่อขาย ซึ่งเครื่องประดับ เสื้อผ้า กระเป๋า และเครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูป ตลอดจนสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น พรม ฝ้าย ด้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ยกเว้น การผลิตเส้นไหมไทย การทอผ้าไหมไทย หรือการพิมพ์ลวดลายผ้าไหมไทย

(3) ทำการนำเข้า ซื้อ ซึ่งเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือเครื่องใช้ ชิ้นส่วนอุปกรณ์และอะไหล่ของทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามวัตถุประสงค์ข้อ (1) และ (2) ข้างต้น

(4) ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(5) กู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน ให้สินเชื่อทางการค้า รับรองหนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ค้ำประกัน ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงินหรือตราสาร

(6) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(7) ทำการค้ำประกันบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรวมทั้งค้ำประกันบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท หรือการดำเนินการของบริษัท ภายใต้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภาษีอากร ศุลกากร แรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ด้วย โดยมิได้กระทำเป็นการค้า

(8) ทำการติดต่อหน่วยราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเอกสิทธิ์ สัญญา สิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรมสมบัติ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือสิทธิพิเศษใดๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินกิจการของบริษัท

(9) ทำการยื่นคำขอ ถือใบอนุญาต และการจดทะเบียนใดๆ ซึ่งจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท

(10) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นของหุ้นที่กำหนดไว้

(11) บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้และหลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลใดๆ และ/หรือ ประชาชนได้

(12) ประกอบธุรกิจแบบขายตรง หรือตลาดแบบตรงตามที่กฎหมายบัญญัติ

(13) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารเสริม เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหาร เครื่องดื่ม เบียร์ สุรา และเครื่องบริโภคอื่น

(14) ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้านวม ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องใช้ หรือเครื่องมือเสริมความงามและเครื่องอุปโภคอื่น

(15) ประกอบกิจการค้าเครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ กล่องใส่อาหาร และชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ

(16) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ชา กาแฟ ครีมหรือครีมเทียม ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตร ทุกชนิด

(17) ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(18) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น

(19) ประกอบกิจการผลิต สร้างสรรค์ เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า รายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนให้มีการทำธุรกรรมทางเว็บไซต์ของบริษัทผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

(20) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์และเภสัชกรรมทุกชนิด ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

(21) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่นๆ รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

(22) ประกอบกิจการออกหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์ วารสาร เอกสาร และนิตยสารประเภทต่างๆ ทุกชนิด ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศของบริษัท หรือที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของบริษัท หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า สมาชิก ตลอดจนลูกค้าของบริษัท

(23) ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขายส่ง ขายปลีก เครื่องกรองอากาศ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์ประกอบและส่งเสริมการเรียน ผลิตภัณฑ์บำบัดสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมบ้าน อุปกรณ์อุดรอยรั่ว เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงภาชนะเครื่องใช้และอาคาร ผลิตภัณฑ์ใช้ในรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ประดับยนต์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น

(24) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป

(25) ประกอบกิจการค้าอาหารเสริมสำหรับพืช อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร เช่น เครื่องฉีดพ่นอาหารเสริมสำหรับพืช

(26) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่น อันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียมวัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(27) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(28) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน     พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(29) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(31) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(32) ประกอบกิจการจำหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค จำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อก จำหน่ายผ่านร้านค้าของบริษัท จำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือลักษณะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย และเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายหรือคู่ค้าทางธุรกิจ

(33) ประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารเงิน แก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ไม่ว่าวิสาหกิจในเครือหรือสาขานั้นจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ และประกอบกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศตามขอบเขตของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ

(34) ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุน รวมถึงการให้บริการสนับสนุนในเรื่อง การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ การประสานงานทางธุรกิจ การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาด้านการเงิน การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน หรือการจัดการและควบคุมสินเชื่อ และการให้บริการสนับสนุนอื่นๆ

(35) ประกอบกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วน หรือให้บริการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ การเก็บรักษาสินค้าและวัตถุดิบระหว่างรอการส่งมอบ การจัดทำหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้า หรือการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการด้านเทคนิคและฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า

หนังสือรับรอง

สัญลักษณ์ตราครุฑ

ที่   สจ.1 001256


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536001516

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

        1. ชื่อบริษัท   บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

        2. กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

            1. นายสนั่น อังอุบลกุล

            2. นายณพล เลิศสุมิตรกุล

            3. นายมานิต อติวานิชยพงศ์

            4. นายปริญช์ ผลนิวาศ

            5. นายเอ้งฮัก นนทิการ

            6. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

            7. นางสิริพร ไศละสูต

            8. นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว

        3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ

นายสนั่น อังอุบลกุล

นายมานิต อติวานิชยพงศ์

นายณพล เลิศสุมิตรกุล

นายปริญช์ ผลนิวาศ

สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

           4. ทุน ทุนจดทะเบียน 2,709,904,800.00 บาท /

(สองพันเจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 2,709,904,800.00 บาท /

(สองพันเจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

        5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร/

        6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 35 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

0107536001516

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีรายการดังต่อไปนี้

ข้อ 1

ชื่อบริษัท “บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED”

ข้อ 2

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ข้อ 3

วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 35 ข้อ

ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,709,904,800.00 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนสี่พันแปดร้อยบาท)

แบ่งออกเป็น 2,709,904,800 หุ้น (สองพันเจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนสี่พันแปดร้อยหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,709,904,800 หุ้น (สองพันเจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนสี่พันแปดร้อยหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ   -   หุ้น (  -  )

ข้อ 5

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร